Puheenjohtajan katsaus Espoon kaupungin arviointikertomuksesta

Puheenjohtajan katsaus Espoon kaupungin arviointikertomuksesta

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain sitovien tulostavoitteiden toteutumista. Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Vuodelle 2015 asetettiin 31 Espoo -tarinasta johdettua sitovaa tulostavoitetta, joista tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan 17 toteutui, 11 jäi toteutumatta ja kolmen toteutumista ei voitu arvioida.   Espoon taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi johtuen väestömäärän kasvusta, maahanmuutosta ja työttömyyden lisääntymistä. Uusinvestointien sekä…

Noudattaako Espoo omia päätöksiään? Oikeneeko talous?

Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2015 arviointikertomuksensa. Vuosittain annettavaan kertomukseen kerätään päähuomioita siitä, ovatko Espoossa päätetyt tulostavoitteet täyttyneet. Vuodelle 2015 asetettiin 31 Espoo -tarinasta johdettua sitovaa tulostavoitetta. Tarkastuslautakunnan mukaan näistä toteutui 14, 13 jäi toteutumatta ja neljän toteutumista ei voitu arvioida. Erityistä huomiota tarkastuslautakunta kiinnitti Espoon taloudelliseen aseman kestävyyteen. Espoon toimintakulujen kasvu ylittää jatkuvasti verotulojen kasvun….

|

Espoonlahti tarvitsee aluekirjaston

Espoo-tarinan mukaan Espoon viiden suuralueen palveluja kehitetään tasapuolisesti. Kaikilla suuralueilla, lukuun ottamatta Espoonlahtea, on tällä hetkellä aluekirjasto. Espoon kirjastojen käyttöaste on korkea. Palvelut ovat laadukkaita, ajanmukaisia ja maksuttomia.   Entressen kirjasto palkittiin kevään aikana Suomi-palkinnolla hyvästä työstä maahanmuuttajien hyväksi. Sellon kirjasto on käyttäjämäärältään Suomen toiseksi suosituin kirjasto ja Omenan kirjasto on siirtymässä entistä suurempiin tiloihin…

Espoon kaupunkikuvaan vivahteikkuutta

Espoon kaupungin eri osista saatava persoonallisia Espoon kaupungin kehitys on ennennäkemätöntä ja näillä näkymin kasvu jatkuu samanlaisena vielä pitkään. Metroasemien seudut on saatava rakennettua melko nopeasti, jotta pian avautuvalle metrolle saadaan runsaasti käyttäjiä. Vaikka rakentamisella on kiire, on tärkeää, että metroasemien seuduista saadaan viihtyisiä, esteettisiä ja toisistaan erottuvia. Nämä seudut tulevat olemaan Espoon kaupunkikuvan kannalta…

HOK-Elannon uusi edustajisto on valittu!

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänesti kaikkiaan 153 495 asiakasomistajaa, kun vastaava määrä edellisissä vaaleissa oli 116 357. Äänestysaktiivisuus nousi 21,0 prosentista 26,0 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää internetin kautta käytti kaikkiaan 71 086 jäsentä eli 46,3 prosenttia äänestäneistä (40 204  ja 34,6 %). HOK-Elannon edustajiston 60 jäsentä on valittu. Jäsenistä 32 on naisia, 28 miehiä. Katso edustajiston kokoonpano> Espoon Kokoomuksen varsinaiset…

Olarin perinteisen vappujuhlan puhe – Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja, Pirjo Kemppi-Virtanen

Olarin perinteisen vappujuhlan puhe – Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja, Pirjo Kemppi-Virtanen

Espoon kokoomuksen puolesta toivotan teidät tervetulleiksi Kokoomuksen wappujuhlaan!   Ensimmäisen kerran Kokoomusvappua täällä Olarin mäellä” vietettiin vuonna 1972. Vappupuheen piti tuolloin Kokoomuksen varapuheenjohtaja Jouni Mykkänen. Historiikin mukaan vappujuhlissa on ollut puhujina vuosien varrella Kokoomuksen huippupoliitikkoja, muun muassa Sauli Niinistö vuonna 2006. Tänään ne puhujat tulevat minun jälkeeni. Viime vapun jälkeen maailma ympärillämme on jälleen muuttunut….

Yksityisautoilun suunnasta, energiasta ja puhtaasta autoilusta

Filosofisen Kokoomuksen vieraana Kai Mykkänen – yksityisautoilun suunnasta, energiasta ja puhtaasta autoilusta Autojen määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan peräti 3,5 miljardiin seuraavan kahden vuoden kuluessa. Määrä on huikea ja niin ympäristön kuin fossiilisten polttoaineiden riittävyyden kannalta hälyttävä. Sähkön- ja lämmöntuotantoa ollaan siirtämässä uusiutuvien energianlähteiden suuntaan. Myös autoiluun ja liikkumiseen tarvitaan uusia ja toimivia ratkaisuja. Kansanedustaja Kai Mykkäsen…

Tietullit yrittämisen esteenä

Yritystoiminta menestyy, jos asiakkaat ja työntekijät saavuttavat yrityksen toimipisteet mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Saavutettavuus ja pysäköintimahdollisuudet ratkaisevat yritysten sijoittautumispäätöksissä. Espoolaisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä ei saa heikentää nykyisestä vaikeuttamalla asiakkaiden, työntekijöiden ja tavaroiden matkaa riippumatta liikennemuodosta. Myös autoilu kuuluu olennaisena osana toimivaan liikenteeseen joukkoliikenteen ohella. Meillä Espoossa suuri osa asiakasvirroista liikkuu autoillen ja pienetkin heikennykset vaikuttavat oleellisesti…

Espoon Kokoomuksen kevätkokous 22.3. Valtuustotalolla

Espoon Kokoomuksen kevätkokous 22.3. Valtuustotalolla

Aluejärjestön kevätkokouksen poliittisen katsauksen esitti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministeri avasi näkymiä valtakunnan politiikkaan, puolueen uudistamistyöhön ja sivistyspuolen ajankohtaisiin asioihin. Brysselin tapahtumat järkyttivät vaikkakaan eivät yllättäneet. Ministeri painotti, että terrorismin pahin vihollinen on avoin yhteiskunta. Siksi pelolle ei pidä antaa tilaa. Europpalaisesta turvallisuudesta on suuri huoli, joka heijastuu kotimaahan. Kokouksessa esitettiin Espoon Kokoomuksen toimintakertomus…

Poliittisen päätöksenteon taustaa – valtuustoinfo 14.3.2016

Valtuustoinfo kokouksesta 14.3.2016 Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.3.2016 laajimman keskustelun  ja käsittelyn sai aikaan Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman  (tatu2) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen. Aluksi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja kaupungin taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen esittelivät perusteellisesti asiakokonaisuuden. Heikkinen korosti, että tässä ohjelmassa tavoitteet on määritelty olennaisesti tiukemmin kuin tatu1:ssä. Virkamiespuheenvuorojen jälkeen valtuustoryhmien edustajat toivat esille ryhmiensä kannanotot. Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Pia Kauma käytti selkeän…

Markku Markkula: Alueet ja kaupungit EU:n tulevaisuuden vetureiksi

Kaupungeissa toteutettavan ja samalla globaalisti verkottuneen toiminnan merkitys Euroopan unionin päätöksenteossa on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Euroopan kohdatessa yhä suurempia kriisejä asioista sovitaan usein Brysselissä käytännön toteutuksen riippuessa ruohonjuuritasosta – samanaikaisesti kasvu ja uudet ratkaisut syntyvät entistä useammin kaupunkien ja alueiden verkostoissa jäsenvaltioiden sijaan. Tämä kehitys heijastuu myös Euroopan alueiden komitean merkityksessä, vaikutamme aktiivisesti EU:n…

Juhana Vartiainen aiheesta ”Ihminen ja työ”

Hiljattain toimintansa aloittanut Filosofinen Kokoomus sai ensimmäisen yleisötilaisuutensa vieraaksi kansanedustaja Juhana Vartiaisen. Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa oli lähes täysi sali kuulijoita kuuntelemassa ja keskustelemassa aiheesta ”Ihminen ja työ”. Kansanedustaja Vartiaisen yhteiskuntafilosofinen katsaus osoitti aiheen olevan hänelle perin tuttu jo aivan nuoruuden vuosikymmeniltä. Työtä ja toimeentuloa koskevan ajattelun juuret ulottuvat klassisiin utopioihin, luterilaiseen työmoraaliin, Karl Marxiin…

Tavattavissa puoluesihteeri – vilkasta keskustelua Espoossa

Tavattavissa puoluesihteeri – vilkasta keskustelua Espoossa

Kokoomuksen uusi puoluesihteeri, Länsiväylässä 24.2. voimamieheksi luonnehdittu Janne Pesonen kävi voimaannuttamassa espoolaista kokoomusväkeä ja kertomassa linjauksistaan Espoon Valtuustotalolla torstaina 26.2.16.   Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen toivotti Janne Pesosen tervetulleeksi Kokoomuksen ryhmähuoneessa, jossa häntä oli tullut kuuntelemaan täysi salillinen kokoomuslaisia. Vilkasta keskustelua käytiin laidasta laitaan mm. puoluesihteerin tehtävistä, Kokoomuksen brändistä, espoolaisesta liikenteestä ja jäsenten aktivoimisesta….

Valtuustoinfo 15.2. Kokoomus muistuttaa lasten oikeudesta myös vanhempiin – subjektiivista päivähoito-oikeutta voitava rajoittaa, kun vanhemmat ovat kotona

Kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 15.2. vanhempien oikeutta pitää lasta päivähoidossa rajoituksetta, vaikka toinen tai molemmat vanhemmat olisivat kotona. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma oli laatinut ehdotuksen Espoon mallista, joka rajoittaisi subjektiivista oikeutta päivähoitoon maan hallituksen esittämää mallia lievemmin. Siinä jokaisella lapsella olisi oikeus 25 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatusoikeuteen hallituksen 20 tunnin mallin sijaan. Mallissa myös turvattaisiin lapsen…

Espoon Kokoomus kannattaa lapsen oikeutta vanhempiinsa

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin maanantaina 15.2.2016 mm. subjektiivista päivähoito-oikeutta, eli kotona olevien vanhempien oikeutta pitää lasta kaupungin päivähoidossa. Arvioitu säästö kaupungille muutosesityksen mukaisesta rajauksesta olisi vuonna 2017 noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Muutosesityksen tavoitteena ei kuitenkaan ollut pelkästään talous, vaan lapsen oikeus vanhempiinsa. Kokoomusryhmän mielestä vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan, etenkin silloin, kun molemmat heistä ovat kotona….

Sisällön loppu

Sisällön loppu