Espoon talousarvion seurantaraportti tammi-heinäkuu

28.9.2016Kannanotot

Puhe valtuustossa tammi-heinäkuun seurantaraportista 12.9.2016.

 

Espoossa talouden ja toimintaympäristön haasteita ovat lisänneet työttömyyden kasvu, verotulojen hidas kehitys sekä väestön kasvun ja ikääntymisen tuomat lisääntyvät investointi- ja palvelutarpeet.

Työttömien määrä on kasvanut edelleen. Espoossa oli kesäkuun lopulla työttömiä yhteensä 15 538. Työttömyysaste oli 11,2 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.
Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopulla 6358 eli lähes viidennes vuodentakaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 41 prosenttia.
Espoon työmarkkinatuen kuntaosuuskustannukset ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna noin 15 prosenttia, ollen kesäkuun lopussa yli yhdeksän miljoonaa euroa.
Tarkastuslautakunnan kannanotto:
Työllisyystilanteen parantamiseksi on varmistettava, että Espoo hyödyntää kaikki käytettävissä olevat keinot.

Espoon taloustilanne vuonna 2016 on tavoiteltua heikompi seurantaraportin mukaan. Toimintatulot jäänevät talousarviosta 15,9 milj. euroa erityisesti maanmyyntituottoarvion 9 miljoonan euron laskemisesta johtuen. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 21,3 milj. eurolla. Tähän ovat vaikuttaneet kertaluonteisena eränä metron hoito- ja rahoitusvastikkeiden korko-osuuden, 14 milj. euron, siirtyminen seuraaville vuosille sekä HUS:n ylijäämän 8,9 milj. euron palautus vuodelta 2015.
Vuosikate ja tilikauden tulos ovat heinäkuun 2016 toteumatilanteessa merkittävästi heikommat kuin talouden ja tuottavuuden TATU-ohjelmassa on asetettu kestävän talouden edellyttämäksi tavoitteeksi. Toimialojen tavoitteeksi on asetettu vuoden loppuun mennessä toimintakatteen parantaminen 15 miljoonalla eurolla.
Tavoitteeseen pääseminen ja Espoon kasvavat palvelu- ja investointitarpeet edellyttävät toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä.
Tarkastuslautakunnan kannanotto:
Valtuuston hyväksymistä talouden ja tuottavuuden TATU 2 -ohjelman linjauksista on pidettävä johdonmukaisesti kiinni, jotta kaupungin velkaantuminen voidaan pysäyttää vuoteen 2020 mennessä.
Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä ovat sekä kaupungin tuottavuuden paraneminen että tarkistukset keskeisten palvelujen palvelutasoille ja tarjonnalle.

Talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet on kuvattava tilikauden aikaisessa raportoinnissa kattavasti valtuustolle. Tarkastuslautakunta ottaa tarkemmin kantaa asiaan seuraavan seurannan yhteydessä.
Hyvä esimerkki tavoitteen seuraamisesta ja toimenpiteisiin ryhtymisestä on sivistystoimen vastaus ja korjaava toimenpide Ohjaamo-Espoon toiminnasta: Ohjaamo Espoolle asetetut vuositavoitteet  –  ohjata nuoria vähintän 1200 vuodessa – ovat nykyisessä työllisyystilanteessa epärealistiset. Laadukkaan ohjaustyön varmistamiseksi ja palvelujen päällekkäisyyksien purkamiseksi on käynnistetty nuorten matalan kynnyksen palvelujen yhteensovittamisen prosessi, jossa tehdään yhteistyötä kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa. Toivottavasti myönteiset tulokset näkyvät myöhemmin.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on 20.6.2016 kehottanut Länsimetro Oy:n hallitusta ja toimitusjohtajaa ryhtymään pikaisiin toimiin, joilla varmistetaan Länsimetron ensimmäisen vaiheen loppuunsaattaminen ja sen aikataulun pitävyys sekä esittämään uusi käyttöönottosuunnitelma. Lisäksi konsernijaosto kehotti Länsimetro Oy:n hallitusta käynnistämään arvioinnin, jossa tarkastellaan myös aikatauluylityksiin johtaneita tekijöitä.
Tarkastuslautakunnan kannanotto:
Länsimetron liikenteen aloittamisen myöhästymisen syyt ja tästä aiheutuneet kustannukset tulee selvittää ja raportoida Espoon valtuustolle viipymättä. Konsernin omistajaohjauksen toimivuus on otettava tarkasteluun.

 

Paula Viljakainen
Kaupunginvaltuutettu
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ota kantaa