Espoon kokoomus ry käynnisti strategian päivitystyön helmikuussa 2014

Lähtökohtana työlle olivat Espoon Kokoomuksen toimintastrategia 2010 – 2015 sekä vuosina 2013 ja 2014 toteutetut Ideariihet järjestötyön kehittämiseksi. Yhteiskunnallisen murroksen heijastuessa voimakkaasti puoluekenttään, haluttiin kuulla jäsenistöä strategian päivittämisessä entistä herkemmällä korvalla. Työ kytkettiin alusta lähtien osaksi puolueen käynnistämiä Tulevaisuusasiakirjan koostamistyötä, Kokoomus Kuuntelee- kampanjaa sekä Suomi Uudistus- ja Kokoomus 2015- strategiatyötä.

Strategian taustatilaisuudet

Jäsenistölle avoinna olevat strategiatilaisuudet pidettiin Tapiolan Kulttuurikeskuksessa 8.2., 15.3. ja 16.4. Tilaisuuksien tavoitteena oli määritellä yleiset, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavat megatrendit, Espoon Kokoomuksen slogan, arvot, toiminnan painopistealueet, strategiset tavoitteet sekä visio tulevaisuudesta.

Tilaisuuksissa oli teemoihin johdattelevia alustajia (mm. Mika Aaltonen, Taru Tujunen, Vesa Vares), joiden jälkeen annettuihin aihe-alueisiin etsittiin vastauksia pienryhmissä.

Kevään työskentelyn tuloksena syntyi kuva, jonka pohjalta aloitetaan hanketyö määriteltyihin tavoitteisiin pääsemiseksi:

  1. Espoolaisten hyvinvoinnin edistäminen palveluja ja elinympäristöjä kehittämällä
  2. Kuntatalouden tasapaino ja tuottavuuden jatkuva parantaminen mm. toimintatapoja uudistamalla
  3. Valtakunnan politiikkaan vaikuttaminen
  4. Elinkeinotoiminnan ja yritystoiminnan parantaminen
  5. Kulttuuri ja koulutus tukemaan kansalaista yhteiskunnan muutoksessa

Strategia valmistellaan tulevaa, ei nykyisyyttä varten. Strategia valmistuu vuorovaikutuksen seurauksena, ei ylhäältä suunnattuna saneluna.

Strategian toteutuminen edellyttää paikallisyhdistysten ja jäsenistön sitoutumista ja osaamista, järjestötyön kehittämistä sekä Espoon Kokoomuksen resursointia ja henkilöstön työpanosta.

Tulevaisuudessa strategisen suunnittelun on oltava johdonmukaista ja ketterää. Sen tulee pysyä ajan pulssilla ja suunnittelussa kenttää on kuunneltava jatkuvasti herkällä korvalla. Strategian toteuttamisen tavoitteilla tulee olla suora yhteys päivittäiseen päätöksentekoon. Strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen tulee varata riittävästi osaamista ja aikaa, ja Espoon Kokoomuksen ja valtuustoryhmän väliset roolit ja työnjako pitää olla selkeät.

Pitkällä aikavälillä myös järjestötyön toimintakulttuuri uudistuu. Koko organisaatio, henkilökunta ja luottamushenkilöt ymmärtävät strategian merkityksen ja ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Espoon Kokoomuksella on vain yksi strategia jonka toteuttamiseksi valmistellaan hankkeita ja kehittämisprojekteja. Kehittäminen on kokonaisvaltaista, keskitetysti ohjelmoitua ja siihen on varattu riittävät resurssit.

Strategia

Jatkotyö

Tavoitteena on muodostaa 3-5 ohjelmakokonaisuutta, jotka sidotaan osaksi Espoon Kokoomuksen toimintasuunnitelmaa ja budjettiriihtä.

Strategista työtä koordinoi järjestösihteeri Leena Hoppania. Hallituksen järjestö- ja viestintätyöryhmien työskentelyä linjataan strategian mukaisesti.

Leena Hoppania

Hoppania Leena

Tapiola

040 724 2076

Kirjoitukset