Espoo on espoolaisia varten.

Asukaslähtöisyys on meille kaikki kaikessa. Espoolaiset vaikuttavat aktiivisesti siihen, miten kaupunki kehittyy ja miten palvelut toimivat. Meidän espoolaisten on voitava vaikuttaa kaupungin toimintatapaan nykyistä vahvemmin. Espoossa asukkaiden ääni kuuluu.  

Hyvässä kaupungissa on turvallista, liikenneyhteydet ovat sujuvia ja arki vaivatonta. Lähiluonto, liikunta ja kulttuuri ovat meille tärkeitä.  

Kokoomukselle sivistys on Espoon tärkein kulmakivi. Espoossa kaikki pysyvät mukana ja kaikille on tarjolla palveluita oikea-aikaisesti ja riittävästi. Laadukas koulutus, mielekäs vapaa-aika ja toimivat palvelut ovat menestyvän Espoon tulevaisuus ja vetovoimatekijöitä. Lasten ja nuorten laadukkaassa koulutuksessa lepää menestyvän Espoon tulevaisuus. Terveyskeskukseen pitää päästä kohtuullisessa ajassa ja meidän on voitava luottaa siihen, että Espoossa saa ikääntyä arvokkaasti.  

 • Espoo on sivistyskaupunki. Espoossa turvataan Suomen laadukkain koulupolku varhaiskasvatuksesta yliopistoon ja edelleen työelämään. Otaniemen yliopisto- ja teknologiakylä on Espoon ja koko Suomen kansainvälinen veturi. 
 • Espoon sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat sujuvasti, kaupungissa voi ikääntyä arvokkaasti. Kotona asumista tuetaan monin tavoin. 
 • Espoossa on turvallista elää. Lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarjotaan tukea, ennalta ehkäistään syrjäytymistä ja perheiden väsymistä. 
 • Espoo on kestävän kehityksen edelläkävijä, niin sosiaalisesti, ympäristön kuin talouden kannalta. 
 • Espoo on hyvä vapaa-ajan kaupunki. Lähiluonto, liikuntapaikat ja elävä kulttuuri kuuluvat vahvasti viihtyisään kaupunkiin. 
 • Espoossa voi valita asumismuotonsa elämäntilanteensa, palvelutarpeensa ja tottumuksiensa mukaisesti. Espooseen mahtuu jatkossakin väljiä omakotitaloalueita sekä tiiviitä keskustoja. 
 • Espoo on jatkossakin Suomen turvallisin kaupunki. Ympärivuorokautinen turvallisuus varmistetaan jo kaupunkisuunnittelusta toteutukseen asti. 
 • Espoon velkaantuminen taitetaan ja talous viedään kestävällä uralle. Kehitämme kaupungin tuloja tehostamalla kaavoitusta, tukemalla täydennysrakentamista ja jatkamalla ennakkoluulotonta uusien ratkaisujen kokeilemista.  
 • Vastustamme kunnallisveron ja asiakasmaksujen korotuksia.  
 • Espoosta tehdään Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki. 

Espoon ja Suomen oppimistulokset ovat maailman huipputasoaTulos on syntynyt laadukkaaseen koulutukseen panostamalla. Kokoomukselle laadukas koulupolku aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun on valinta, josta pidämme kiinni myös tulevaisuudessaSivistykseen kuuluu mahdollisuus harrastaa, ja Espoossa tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs harrastus. Sivistyksen kärkikaupunki tarjoaa kaikille jotain: laadukkaan koulupolun, osaamisen kehittämistä, harrastusmahdollisuuksia, kulttuuria. Pidämme huolta myös korkeatasoisesta taiteen perusopetuksesta. 

 • Espoo tarjoaa jatkossakin lapsille laadukkaan päiväkotipaikan kodin läheltä. Kannatamme monipuolista varhaiskasvatustarjontaa, jossa myös yhdistysten ja yritysten rooli on luontevana osana palveluvalikoimaa.  
 • Espoon panostaa jatkossakin perusopetukseen valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Me haluamme kouluihin lisää yksilöllisyyttä, jossa tukea tarvitsevia tuetaan ja lahjakkaille annetaan mahdollisuus edetä nopeammin.  
 • Espoossa on varmistettava, että lukioihin pääsee kohtuullisella keskiarvolla. Jos keskiarvorajat nousevat liikaa, lukiopaikkoja pitää lisätä. 
 • Espoon ammatillinen koulutus on laadukasta ja ammatilliset osaajat työllistyvät hyvin. Tämä onnistuu laadukkaalla lähiopetuksella ja tiiviillä työelämäyhteydellä. 
 • Espoon pitää jatkaa kunnianhimoista koulujen korjausohjelmaa ja sen on varmistettava rakennustensa huollon ja ylläpidon laatu. Jokaisella on oikeus terveellisiin ja turvallisiin tiloihin. 
 • Espoolaisilla on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen omien tarpeiden mukaisesti 
 • Liikuntapaikkoja kehitetään alueellisesti tasapuolisesti ja hyvistä lähiluontoreiteistä pidetään kiinni ja uusia kehitetään asukkaiden tarpeiden mukaisesti. 
 • Kulttuuri näkyy Espoossa niin katukuvassa, omaehtoisessa tekemisessä, harrastuksissa kuin laadukkaissa kulttuuritoiminnoissakin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat sujuvasti, kaupungissa voi kasvaa ja ikääntyä arvokkaasti 

Espoossa terveyskeskukseen pitää päästä kohtuullisessa ajassa. Sosiaalipalveluissa kaupungin painopiste on ennaltaehkäisyssä, joka on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus turvataan ja niihin pääsyä nopeutetaanEspoolaiset seniorit ovat aktiivinen voimavara. Kun palveluita tarvitsee, on voitava luottaa siihen, että täällä saa ikääntyä arvokkaasti. 

Palvelujen järjestämistä ja tuottamista tuetaan kannustamalla uusiin toimintatapoihin, jotka ovat osa kaupungin strategian toteuttamista. Kokoomus panostaa erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennaltaehkäisyllä ja sen tuoman muutoksen mittaamiseen.  

 • Terveyskeskusjonot puretaan hyödyntämällä myös yksityisiä palveluita. Kahdessa viikossa on saatava kiireetön hoitoaika terveyskeskukseen. 
 • Sosiaalipalveluissa, kuten lastensuojelussa, tehdään rakenteellinen muutos, jossa panostuksia ennaltaehkäisyyn lisätään. Tämä tuo pitkällä aikavälillä säästöjä vaativimmista palveluista. 
 • Espoossa pyritään toteuttamaan terapiatakuun mukainen hoitoon pääsy mielenterveyspalveluissa. 
 • Kotihoidon ja kuntoutuksen merkitystä ikäihmisten palveluissa parannetaan. Panostetaan siihen, että hoitajien vaihtuvuus olisi mahdollisimman pientä. 
 • Espoossa tehostetun palveluasumisen piiriin pääsee, kun sitä tarvitsee. Palveluiden laatu on hyvää ja sitä valvotaan aktiivisesti. 
 • Espoo vastustaa jyrkästi maakuntamallia, joka heikentäisi pysyvästi espoolaisten sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Espoon Kokoomus vastustaa maakuntahallintoa, sillä se heikentää pysyvästi espoolaisten sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kasvattaa jo entuudestaan suuria alueellisia tulonsiirtoja pois Espoosta. Kokoomus tekee työtä sen puolesta, että tulevat muutokset kohtelevat espoolaisia oikeudenmukaisesti. Vapaaehtoiselta pohjalta tehtävä yhteistyö Länsi-Uudenmaan kanssa on järkevin tapa kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Kokoomus lähtee soteuudistuksessa nykyjärjestelmän kehittämisestä, mutta valmistautuu myös kaupungin kannalta huonompiin vaihtoehtoihin. Soteuudistusta valmistellaan siten, että espoolaiset saavat tulevaisuudessa Länsi-Uudenmaan maakunnasta laadukkaat ja tuloksellisesti tuotetut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Samalla huolehditaan siitä, että Espoon kaupunki pystyy huolehtimaan sille jäävistä tehtävistä myös soteuudistuksen jälkeen. 

Espoon pitää olla Suomen sujuvin paikka asua. Täältä on jatkossakin löydyttävä asuntoja erilaisiin tarpeisiin – niin lapsiperheille kuin sinkuille, niin nuorille kuin senioreille. Asumisen kustannuksien pitää olla kohtuullista ja samalla on huolehdittava siitä, että asuinalueet ovat viihtyisiä ja vehreitä.  

Espoossa pitää olla helppo liikkua, niin poikittain kuin pitkittäin. Me emme aseta eri liikkumismuotoja vastakkain, erilaisia tapoja liikkua tarvitaan vaihteleviin elämäntilanteisiin. Espoon Kokoomus ei rajoita yksityisautoilua Espoossa, mutta haluaa edistää päästöjen vähentämistä varmistamalla sujuvan liikenteen. Sujuva liikenne tarkoittaa väylien lisäksi myös riittävää määrää pysäköintipaikkoja. Joukkoliikenteen pitää toimia muuallakin kuin radanvarsillaHSL:n osana Espoo panostaa tulevaisuuden päästöttömään joukkoliikenteeseen, tukee uutta joukkoliikennettä ja kehittää Espoon sisäistä joukkoliikennettä erityisesti poikittaisliikenteen osalta. Myös kävely ja pyöräily kuuluvat olennaisesti hyvään kaupunkiin. 

Espoon pitää olla jatkossa Suomen turvallisin kaupunki jokaisena vuorokauden aikana. Turvallisuus huomioidaan niin kaupunkisuunnittelussa kuin palveluiden järjestämisessä jo ennaltaehkäisevästi. Häiriökäyttäytymiseen ja rikollisuuteen puututaan tiukasti.  

Kaavoituksessa Espoon Kokoomuksen keskeisenä tavoitteena on kaupungin perinteisen omaleimaisuuden turvaaminen kasvun ja valtion asettamien kasvutavoitteiden keskellä. Tehokkaan kaavoituksen lähtökohtana pidetään kiinni asukaslähtöisistä maankäytön ja rakentamisen tavoitteista, jotka ovat Espoon Kokoomuksen politiikan ydintä. Haluamme Espoon olevan tulevaisuudessakin inhimillisen mittakaavan pientaloaluevaltainen kaupunki. 

 • Espoo vastaa kaupungin kasvuun rakentamalla riittävästi uusia asuntoja.  
 • Uudisrakentaminen on laadukasta ja siinä pidetään kiinni Espoolle tärkeästä lähiluonnosta 
 • Rivitalo-, paritalo- ja omakotitaloalueiden kaavoitusta lisätään, jotta Espoo pystyy vastaamaan perheiden kysyntään nykyistä paremmin. 
 • Liikenteen eri muotoja kehitetään siten, että kaikilla liikennemuodoilla on sujuva liikkua. 
 • Vastustamme ruuhkamaksuja, jotka tulisivat nykyisen korkean verotason päälle. 
 • Espoon tiet pidetään kunnossa ja riittäviin liikenneyhteyksiin investoidaan. 
 • Aluepysäköintikiellosta luovutaan kaikkialla Espoossa. Kaavoituksessa varmistetaan kysyntää vastaava pysäköintipaikkojen määrä. 
 • Metron ja lähijunien vuoroväliä tihennetään erityisesti Tapiolan länsipuolella. 
 • Joukkoliikenteen toimivuutta kehitetään paremmin kysyntää palvelevaksi asemanseutujen ulkopuolella. 
 • Tulevaisuuden kaupungissa työnteko perustuu enenevässä määrin hybridimalleihin, joissa työpaikalla tehtävän työn rinnalla etätyön merkitys kasvaa. Tämä kehitys ja sen vaatimat muutokset huomioidaan kaavoituksessa ja tietoverkkojen rakentamisen tukemisessa. 
 • Kaupunkisuunnittelussa, kuten esimerkiksi valaistuksessa, kiinnitetään huomiota turvallisuuteen.  
 • Ennaltaehkäisevien palveluiden riittävyydestä huolehditaan ja rikollisuuteen puututaan tiukasti. 
 • Tartuntataudeilta suojautumiseksi on tärkeää, että kaupunki pystyy aina auttamaan espoolaisia nopeasti ja riittävillä toimenpiteillä. Tämä on laajasti otettava huomioon valmiussuunnittelussa. 

Espoo on kestävän kehityksen edelläkävijä ja me olemme ylpeitä siitä. Tavoitteenamme on tehdä Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tärkeimpiä ratkaisuja päästöjen vähentämisessä on energiantuotannonlämmityksen ja liikenteen päästöjen vähentäminen.  

Espoon vahvuus on lähiluonto eri puolilla Espoota. Erityisesti koronakriisin aikana lähiseutujen lenkkipolut ovat nousseet kaupungin tärkeimpien palveluiden joukkoon. Me haluamme, että jatkossakin espoolaisilla on lyhyt matka lähimpään metsään ja että luonnossa liikkuminen on helppoa. Myös Espoon ainutlaatuista merenrantaa pitää jatkossa hyödyntää nykyistä paremmin parantamalla rantaraitin yksityisiä palveluita. 

 • Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen otetaan huomioon kaupunkikehityksessä 
 • Espoo tekee riittävät toimet yhdessä kaupungin kumppaneiden kanssa, jotta kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030. 
 • Espoon tulee olla vahvasti mukana alueellisten palveluverkkojen kehittämisessä ja lähienergian hyödyntämisessä.  
 • Lähipäästötöntä autoilua tulee jatkossakin kannustaa latausverkon laajennuksella ja etuuksilla liikenteessä. 
 • Espoon lähiliikuntapaikat, lenkkipolut ja puistot ovat viihtyisiä ja hyvässä kunnossa.  
 • Espoossa on ainutlaatuinen merenranta, saaristo ja järvialue. Niiden kunnosta huolehditaan hyvin ja rantaan sijoittuvia palveluita kehitetään.  
 • Asuinalueiden viihtyisyydestä huolehditaan säilyttämällä riittävästi lähiluontoa eri asuinalueilla.  
 • Espoon kokoomus suhtautuu torjuvasti asumiseen liittyvien asiakasmaksujen, kuten jätehuollon, vesihuollon ja hulevesimaksujen korotuksiin sekä muihin kiinteistöille kohdistettuihin lisävelvoitteisiin.

Espoo on investoinut viime vuosina merkittävästi kaupungin kasvuun ja joukkoliikenteeseen. Se on samalla tarkoittanut kaupungin velkaantumista. Espoon talous pitää tasapainottaa niin, että investoinnit pystytään maksamaan takaisin ja käyttömenoihin ei käytetä enempää rahaa kuin tienataan.  

Espoon Kokoomus tavoittelee oikeudenmukaisempaa verotulojen tasausjärjestelmää suhteessa maakuntaan ja valtioon. Keskeinen osa kaupungin hyvää taloutta on se, että jatketaan vahvaa elinkeinopolitiikkaa, joka luo lisää työpaikkoja ja verotuloja. Palveluissa tasapainotetaan hyvää laatua, henkilöstön työhyvinvointia ja kaupunkitalouden tasapainoa. 

Vastustamme kunnallisveron ja kiinteistöveron korotuksiaKaupungin taloudessa voidaan verotulojen lisäksi panostaa uusiin ansaintamalleihin ja tapoihin tehdä asioita. Hyödynnämme rohkeasti myös yritysten osaamista, jos asioita voidaan tehdä niin tehokkaammin.  

Haluamme tehdä Espoosta Suomen yrittäjämyönteisimmän kaupungin. Se tarkoittaa sitä, että kaupungin lupa-asiat toimivat, yrityksille löytyy toimitiloja ja osaavaa työvoimaa, verotus pidetään kohtuullisena ja asenneilmapiiri on yrittäjämyönteinen.  

Haluamme saada täydennysrakentamisen käyntiin nykyisten asuinalueiden elinvoiman takaamiseksi ja olemassa olevan palveluverkon hyödyntämiseksi. Täydennysrakentaminen ei edellytä kaupungilta investointeja, mutta mahdollistaa osaltaan kaupungin kasvun.  

Haluamme sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusta ja kehittää viranomaisten ja rakennuttajien yhteistyötä. Kaavoituksen tulee olla ennakoitavampaa ja nykyistä läpinäkyvämpää asukkaille päin. Tämä on toteutettavissa verkkopalvelua kehittämällä ja tuomalla sinne vuorovaikutteinen naapurustotaso. 

 • Espoon Kokoomus vastustaa kunnallisveron ja kiinteistöveron korotusta 
 • Haluamme pysäyttää kaupungin velkaantumisen ja kääntää velkamäärän laskuun 
 • Espoosta tehdään Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki 
 • Espoon Kokoomus haluaa rajata alueellisia tulonsiirtoja, jotta kaupungin kestävä kasvu voidaan turvata taloudellisesti. 
 • Espoo etsii aktiivisesti uusia ansaintamalleja esimerkiksi lähienergiatuotannon ratkaisuista 
 • Espoon työllisyyspalvelut toimivat tehokkaasti ja niillä voidaan vastata alueen yritysten työvoimatarpeisiin. Työllisyyden kuntakokeilua seurataan ja kehitetään edelleen.  
 • Nopeutamme lupien ja kaavojen käsittelyaikatauluja investointien vauhdittamiseksi 
 • Tärkeimmät palvelut priorisoidaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja hoidetaan hyvin.  
 • Espoossa on sujuvaa asioida myös englanniksi erityisesti yrittäjyyteen liittyvissä asioissa 
 • Edistämme osaamispohjaista maahanmuuttoa tukemaan Espoon kehittymistä.