Valtuustoinfo 14.11.2011

17.11.2011Uutiset
Suuri osa valtuuston kokouksen asiakohdista (3-8) käsitti täydennysvaaliasioita, jotka päätettiin yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.

Konsernipalveluiden palvelutuotantoon liittyvien toimintojen siirto keskushallinnosta palveluliiketoiminnan toimialalle ja keskushallinnon uudelleen organisointi ei myöskään aiheuttanut keskustelua, vaan hyväksyttiin yksimielisesti. Asiana on kysymys siitä, että konsernipalveluiden tulosyksikkö siirtyy nettobudjetoiduksi tulosyksiköksi palveluliiketoiminnan toimialalle 1.1.2012 alkaen. Vuoden 2012 aikana valmistellaan konsernipalveluiden liikelaitostaminen. Uudistuksen tarkoituksena on selkiyttää kaupungin sisäisten palveluiden tuottamista.

Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen hyväksyttiin niinikään yksimielisesti sen jälkeen, kun valtuutettu Seppo Huhdan (perus) palautusesitystä ei hyväksytty. Muutoksen taustalla on se, että nuorisovaltuuston edustajat eri lautakunnissa eivät saisi muuten mitään palkkiota toimiessaan asiantuntijoina nuorten asioissa. Nuorisovaltuuston edustajien kokouspalkkion määräksi päätettiin 62,50 euroa kokoukselta, mikä on puolet varsinaisille lauta- ja johtokuntien jäsenille maksettavasta palkkiosta. Päätetty palkkiomäärä vastaa nuorisovaltuuston käsitystä kohtuullisesta palkkion määrästä.

Kokouksessa hyväksyttiin myös yksimielisesti ja ilman asiassa käytettyjä puheenvuoroja Espoon kaupungin suun terveydenhuollon tuottaman välinehuollon organisointi HUS-Desiko  –liikelaitoksen hoidettavaksi 1.1.2012 lukien. Asia perustuu Sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.4.2011 antamaan valmistelukehotukseen, jonka perusteella on vertailtu välinehuoltoa omana toimintana ja HUS-Desikon hoitamana. Laskelmien pohjalta todettiin, että HUS-Desikon hoidettavana ko. toiminto tulisi vuositasolla yli 0,3 M€ edullisemmaksi. HUS-Desikon kanssa neuvoteltuun sopimukseen on sisällytetty hinnantarkistus- ja laadunseurantamekanismi, ja sopimuksen toteutumisesta raportoidaan jatkossa sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Valtuustokysymys Soukan kirjaston sijoittamisesta jätettiin yksimielisesti pöydälle, koska valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Jasmiitta Lumme oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

Valtuutettu Kurt Byman käytti 4 puheenvuoroa Länsimetron toteutuksen keskeyttämisestä tekemänsä valtuustoaloitteen puolesta, jonka jälkeen valtuuston puheenjohtaja Jyrki Kasvi katsoi, että hän katsoo enemmät puheenvuorot kokouksen pitkittämiseksi, ja keskeytti Bymanin puheenvuoron.

Valtuuston kokous kesti alle tunnin, mikä oli monen kokeneen valtuutetun mukaan lyhyin kokous miesmuistiin.

Kirsi Åkerlund
varavaltuutettu

Ota kantaa