Valtuustoinfo 27.2.2012

3.3.2012Uutiset

Harjoitusjäähalli

Tapiolan urheilupuistoon toteutettava harjoitusjäähalli keskustelutti valtuustoa varsin pitkään. Yksimielisyys vallitsi siitä, että harjoitusjäähallia tarvitaan. Sen sijaan asian valmistelun prosessi, kustannusarvion huomattava nousu, sekä laskelmien (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelmat) puuttuminen ei tyydyttänyt huomattavaa osaa valtuutetuista. He olisivat halunneet palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kyse oli asioiden valmistelun ja lähtötietojen tason yleisestä periaatteesta. Kaupungin omistusosuus (45 %) ja huomattava jääajan hankinta vuosittain herätti kysymyksen, onko kyseessä kohde, jossa kuuluisi julkisen hankinnan piiriin. Myös jääajan myynnin määrää pidettiin ylioptimistisena. Kysymyksiä herätti lisäksi mm. jäänhoitokoneen hankinta, joka palvelee myös Barona Areenaa. Palautus ei olisi ilmeisesti hidastanut hanketta, koska sen suunniteltu valmistumisajankohta on vasta syksy 2013.

”Koska jäätä tarvitsevat eivät saa käsiä”-periaate kantoi ja Bymanin tekemä palautusesitys kaatui äänin 27 –  38.

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle myönnetyn kaupungin takauksen tarkistaminen

Louko poistui asian käsittelyn ajaksi. Byman ilmoitti, että palautusesitystä oli valmisteltu, mutta sitä ei tehty. Asia päätettiin esityksen mukaan.

Perusmäki, Kalliomäki asemakaavan hyväksyminen

Bymanin palautusesitys kaatui äänin 55 – 9 ja asia päätettiin esityksen mukaan.

Saunalahti asemakaavan muutos, Kummelivuorensuu

Kaavassa yleinen tie muutetaan katualueeksi. Tärkeänä pidettiin liikenteen sujuvuuden varmistamista. Kauklahdenväylän kehittäminen on ollut vaikeaa, koska tiehallinto ei ole osallistunut suunnitelmien toteuttamiseen.

Bymanin palautusesitys – Kauklahdenväylän säilyttäminen väylänä – kaatui äänin 8 – 56. Asia hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Matinkylä- Olari,  asemakaavan muutos

Tämä Matinkyläläisille tärkeä kaava sisälsi metron maanpäällisten kerrosten ja liikenteen alueet. Uimahallivaraus on säilytetty tässä kaavassa Kalapuiston kohdalla, siitä huolimatta, että on löydetty myös vaihtoehtoinen paikka uimahallin sijoittamiseksi aivan tämän kaava-alueen ulkopuolelle, Tynnyripuistoon. Näin haluttiin varmistaa, että paikka uimahallille varmasti säilyy kaavassa. Vaihtoehtoinen halli sijoittuisi metroaseman ulostulon läheisyyteen. Se ei olisi maan alle rakennettu, vaan siitä olisi näkymät mm. puistoon.

Keskustelua herätti korkea asuintalo, jota osa valtuutetuista piti liian korkeana ja paikalle sopimattomana.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kaavaa käsitellessään tehnyt paljon yhteistyötä kaavan kehittämiseksi sekä liikenteellisesti että kaupunkikuvallisesti parempaan suuntaan. Erityisesti syöttöliikenteen määrä (noin 90 bussia/ tunnissa) ja liityntäpysäköinnin sujuvuus ovat erityisen tärkeitä suunnittelukohteita, koska Matinkylä toimii metron ensimmäisen vaiheen valmistuessa metron päätepysäkkinä.  Myös kaavan hyväksynnän kiire metron asemien rakentamisen kannalta sekä rahoituksen varmistaminen ovat päätöksenteossa huomioon otettavia asioita.

Bymanin palautusesitys kaatui äänin 7-60.

Espoon sairaalan rakentaminen Puolarmetsän sijaan Jorviin sekä hankesuunnitelman hyväksyminen

Orkidea – sairaalahanke herätti pitkän keskustelun, jossa pohdittiin arkkitehtikilpailun voittaneelle hankkeelle asetettuja korkeita tavoitteita ja ominaisuuksia. Suunnittelun edetessä hankkeen ohjaus oli ollut puutteellista: hankkeen laajuus kasvoi ja voittaneen ehdotuksen uniikit rakenneratkaisut osoittautuivat ennakoitua kalliimmiksi. Hankkeen hinta nousi 191 miljoonasta eurosta 280 miljoonaan euroon, lähes 1,5 -kertaiseksi.

Hyvänä pidettiin sairaalan sijoittumista Jorviin, jonne palvelukonsepti saadaan suunnilleen samanlaisena ja paikkamäärä on suurempi. Myös sijaniin antamat synergiaedut nähtiin hyvinä. Elä ja asu-konsepti ei sijoitu Jorviin.

Kuntoutuksen merkitystä vuodepotilaskeskeisen hoitotavan sijaan pidettiin erityisen tärkeänä sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Myös aikanaan tarvittavan hoitohenkilökunnan riittävyydestä tehtiin toivomusaloite. Orkideassa hyvänä pidettiin sitä, että koettavuus on myös tärkeää. Paraneminen ei ole vain kliinistä.

Markku Sistonen (SDP) teki lisäysesityksen, jossa edellytettiin, että hankkeen johtoon tulee saada riittävän pätevyyden omaavat henkilöt. Allekirjoittanut kannatti tehtyä  esitystä ammattitaitoisesta rakennuttamisesta ja oli tyytyväinen  nyt esitettyyn, aikaisempaa realistisempaan hankesuunnitelmaan. Liikenteen ja logistiikan sujuvuus on erityisen tärkeää sairaalan toiminnan kannalta. Siksi mm. riittävä pysäköintipaikkojen määrä ja saattoliikenteen sujuvuus on huomioitava jatkosuunnittelussa.

Jorvin alueen kehityksen kannalta sairaalakampuksen rakentaminen on parempi kuin aikaisempi ratkaisu.

Byman teki palautusehdotuksen, että hanke toteutetaan  alkuperäisen suunnitelman mukaan. Esitys palautuksesta kaatui äänin 7-59 ja asian käsittely jatkui.

Terttu Savola (Per/sit) teki hylkäysesityksen joka äänestyksessä kuitenkin myös kaatui selvin luvuin.

Valtuusto hyväksyi Espoon sairaalan rakentamisen Puolarmetsän sijasta Jorviin, hankesuunnitelman sekä Särkijärven muutosesityksen ja tehdyt toivomukset.

Kaupungintalon saneeraus

Valtuutettu Mauriala (SDP) käytti pitkän ja perusteellisen puheenvuoron kaupungintalon historiasta sekä Espoon arvoista ja teki palautusesityksen, jonka mukaan suojelukysymys tulee ratkaista asemakaavoituksen yhteydessä. Lisäksi tulisi laatia museoviraston edellyttämä rakennushistoriallinen selvitys jatkokäsittelyä varten. Edellisten lisäksi tulee tehdä sisäilmatutkimus ja ulkopuolinen luotettava selvitys saneeraamisen/ purun kustannuksista.

Stig Kankkonen teki RKP:n ryhmän nimissä muutosesityksen, jonka mukaan kaupungintaloa ei pureta vaan peruskorjataan ja  otetaan alkuperäiseen käyttöön. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtäväksi tulisi antaa laatia kolme vaihtoehtoa kaupungintalon ympäristöstä.

Jotta päättäjillä olisi käytettävissään paremmat taloudelliset laskelmat, asia päätettiin äänin 55-4 palauttaa KH:lle.

Kokouksen pitkän kestoon vuoksi loput asiat jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Pirjo Kemppi-Virtanen
kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa