Valtuustoinfo 20.10.2014

10.11.2014Uutiset

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin. Mikko Pukkinen, Matti Vatilo ja Cay Sevón pitivät tilannekatsauksen metropolialueen erityisestä kuntajakoselvityksestä.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan, Vantaan sekä Vihdin välillä. Kolme suurinta haastetta alueella ovat hajaantunut yhdyskuntarakenne, kilpailukyvyn haasteet ja väestörakenteen muutokset. Selvittäjien näkemyksen mukaan vahva kuntien välinen yhteistyö tai metropolihallintokaan ei yksin riitä vastaamaan haasteisiin. Alueelle kaavaillaan noin 1,09 miljoonan asukkaan metropolikaupunkia. Metropolikaupungin strategisten tavoitteiden lähtökohta on hyvinvointipalvelujen turvaaminen. Erityinen kuntajakoselvitys valmistuu 3.12.2014.

Tilannekatsauksen jälkeen pidettiin ryhmäpuheenvuorot. Kokoomuksesta puhujanpönttöön nousi valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma. Hän korosti kuntien tehtävien karsimista. Rakenteellisia uudistuksiakin tarvitaan, muttei metropolikaupunkia. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää merkillisenä erityisen kuntajakoselvityksen jatkamista, kun esimerkiksi Espoo on ilmoittanut siihen kielteisen kantansa. Espoo selvittää jo vapaaehtoisesti kuntaliitosmahdollisuutta Kauniaisten, Kirkkonummen, Vantaan ja Vihdin kanssa. Espoossa on jo vastattu lisääntyvään segregaatioon ja maahanmuuton haasteisiin kaavoittamalla alueille monenlaista asumista. Pakko ei ole hyvä keino eikä pakkoliitos vastaa Kokoomuksen näkemystä siitä, miten kuntien välistä yhteistyötä olisi kehitettävä. Tarvitaan verkostomaista yhteistyötä sekä metropolikaava maankäytön ja liikenteen osalta. Sen sijaan metropolivaltuustolle, jolla olisi päätöksentekovaltaa ja verotusoikeus, ei Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä lämpene. Selvitystyön suurimpana puutteena pidetään heikkoa taloudellista tarkastelua.

Kokous jatkui ryhmäpuheenvuorojen jälkeen. Esityslistan kohdat 2.-8. käsittelivät henkilövalintoja. Kaikki kohdat päätettiin yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaan.

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I/2014: Kehitysohjelmia kiiteltiin ja niiden paikkaa päätöksenteossa pidettiin perusteltuna, mutta toisaalta tavoitteenasettelua kritisoitiin joko liian kunnianhimoiseksi tai kunnianhimottomaksi. Valtuutettu Markku Markkula (kok) totesi puheenvuorossaan, että kehitysohjelmilla rikotaan hallintorajoja sekä haetaan uusia ratkaisumalleja ja uudenlaista yhteistyötä. Seurantaraportit merkittiin tiedoksi.

Espoon uuden sairaalan laitoshuollon organisointi HUS-Desiko -liikelaitoksen hoidettavaksi: Valtuutettu Klar-Nykvist (sd) teki toivomusesityksen koskien HUS-Desikon palvelukseen rekrytoitavien kielitaitovaatimuksia ja espoolaisten nuorten pistämistä etusijalle. Toivomusesitystä sekä kannatettiin että vastustettiin. Äänestyksessä valtuusto hylkäsi toivomusesityksen, ja esityslistan kohta päätettiin KH:n esityksen mukaan.

Valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämisestä: valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valtuustoaloite säännöstelyaltaan suunnittelemiseksi Turunväylän länsipuolelle Kirkkojärven vanhalle paikalle: Valtuustoaloitteen mukaan säännöstelyallas rakennettaisiin ehkäisemään tulvia, kaunistamaan Espoon keskusta ja lisäämään alueen ulkoiluarvoa. Vastauksessa todetaan, ettei keinotekoinen tulva-alue ole toteutuskelpoinen ratkaisu. Sen sijaan rakenteellinen suojaus olisi toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan maltillinen. Valtuutettu Johansson (rkp) teki toivomusesityksen, että kaupunginhallitus perustaisi työryhmän miettimään, mitä Kirkkojärvelle ja alueen tulvariskille tehdään. Valtuutettu Karimäen (vihr) toivomusesityksessä puolestaan esitettiin, että Kirkkojärven pysyvä pinnan nostaminen selvitettäisiin samassa yhteydessä, kun Ely selvittää Turunväylän korotusta. Molemmat toivomusesitykset saivat kannatusta. Lisäksi Johanssonin esitystä myös vastustettiin. Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä valtuusto hylkäsi Johanssonin toivomusesityksen. Karimäen toivomusesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle: Ottaen huomioon kaupungin taloudellisen tilanteen sivistystoimi katsoo, että aloitteen mukaisen pohjoismaisen koulun perustamiseen kaupungin suomenkieliseen opetukseen ei tällä hetkellä ole edellytyksiä. Kieliryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä oppilaiden tietämystä pohjoismaisesta kulttuurista tulee edistää ja kehittää muilla tavoin. Paula Viljakainen (kok) toi esiin puheenvuorossaan kaksikielisen (suomi ja ruotsi) koulumallin kehittämisen tarpeen: näin tilat saataisiin tehokkaampaan käyttöön ja kieliryhmien välille syntyisi aitoa vuorovaikutusta. Keskustelun jälkeen KH:n esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuustokysymys rakennuslupakäsittelyn sujuvoittamiseen tarvittavista resursseista: KH:n esitys hyväksyttiin yksimielisesti, samoin valtuutettu Partasen (vihr) toivomusesitys.

Valtuustokysymys koulujen väistötilojen myöhästymisestä: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valtuustokysymys liikuntatoimen asioiden selvittämisestä ja korjaamisesta: KH totesi, ettei vastausta kyetä vielä antamaan. Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

Hanna Kiljunen
Kaupunginvaltuutettu

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa