Lauri Tarastin ryhmän 19 esitystä lupaprosessien sujuvoittamiseksi

10.3.2015Uutiset

Ministeri Lauri Tarastin johtama arviointiryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ehdottaa kaikkiaan 19 toimenpidettä ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi. Asiantuntijaryhmä ehdottaa muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja kaavoituksen nykyistä tehokkaampaa yhteensovittamista, ennakkoneuvotteluja koskevien säännösten lisäämistä lainsäädäntöön, lupavelvollisuuden keventämistä eräiltä osin, sähköisten menettelyjen kehittämistä sekä valituslupajärjestelmän laajentamista.

Arviointiryhmän työn lähtökohtana oli se, että investointi- ja elinkeinohankkeet voisivat edetä nykyistä sujuvammin ja nopeammin ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä.

”Suurin osa ehdotuksistamme on ratkaistavissa ja toteutettavissa lyhyellä aikavälillä, osassa tarvitaan tarkempia selvityksiä. Kun suurissa hankkeissa nykyisellään hanke voi joutua käsiteltäväksi kunnan eri viranomaisissa 13 kertaa ja kansalaisilla voi olla tilaisuus lausua siitä 8 kertaa, ei kukaan voi pitää tätä oikeasuhtaisena; jotakin on tehtävä. Toivon, että ehdotuksemme otetaan tulevan hallituksen hallitusohjelmaan”, sanoi ministeri Tarasti.

Toiminnanharjoittajan ja keskeisten viranomaisten välisestä ennakkoneuvottelusta on saatu hyviä kokemuksia menettelyjen sujuvoittamisessa ja nopeuttamisessa. Arviointiryhmä ehdottaa ennakkoneuvottelua mahdollistettavaksi kaikissa ympäristövaikutusten arviointia vaativissa noin 30 – 50 vuosittaisessa hankkeessa.

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset sähköisestä neuvonnasta kaikissa ympäristölupahankkeissa. Neuvonta sisältäisi valmiit lupahakemuslomakkeet, tiedot tarvittavista selvityksistä ja arvion asian käsittelyn aikataulusta.

”Tämä on juuri sitä turhan byrokratian purkamista, mitä Suomi tarvitsee. Tarastin ryhmä on tehnyt hyvää työtä. Valmistelu käynnistyy Tarastin esitysten pohjalta heti, vielä tämän hallituksen aikana, ja tulevalla hallituskaudella on jatkettava työtä lupaprosessien sujuvoittamiseksi. Jokainen esitys tietenkin arvioidaan vielä erikseen”, sanoi tänään työryhmän raportin vastaanottanut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Arviointiryhmä esittää lukuisia yksittäisiä ehdotuksia menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja myös ehdotuksia uusiutuvan energian pientuotantohankkeiden nopeuttamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

”Liian usein uudet, ympäristöystävälliset teknologiat törmäävät vanhaan, jarruttavaan lainsäädäntöön ja byrokratiaan. Uudet ympäristöinnovaatiot tarvitsevat vauhtia, eivät hidasteita”, ministeri Grahn-Laasonen sanoi.

Grahn-Laasosen mukaan Tarastin ryhmän tulokset jatkavat hyvin sitä työtä, jota on jo tällä hallituskaudella tehty ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Ympäristölupaprosesseja on vauhditettu muun muassa keventämällä eläinsuojien ympäristölupamenettelyä, yhdistämällä menettelyllisesti maa-aineslupa ja ympäristölupa sekä luopumalla ympäristölupien automaattisesta tarkistamismenettelystä. Nämä uudistukset vähentävät ympäristölupahakemusten määrää arviolta noin 20 prosentilla.

Arviointiryhmän puheenjohtajana on toiminut ministeri Lauri Tarasti ja ryhmän jäseninä lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä sekä johtaja Mari Pantsar Sitrasta. Arviointiryhmän asiantuntijana on toiminut oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi ja ryhmän sihteerinä johtava asiantuntija Tiina Kähö Sitrasta. Arviointiryhmän työtä on tukenut Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä, joka on tuottanut ryhmälle tietoperustaa ympäristöllisten arviointi- ja lupamenettelyiden kokonaisuuden sujuvoittamisesta.

Lue koko raportti ympäristöministeriön sivuilta tästä>>>

Ota kantaa