Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 13.4.2015

16.4.2015Uutiset

Valtuuston kokoukseen saapuminen oli yksi illan mielenkiintoisimmista ja haastavimmista hetkistä. Säilytä veneilevä Espoo –ryhmä oli kerännyt runsaan joukon veneilijöitä ja veneilystä kiinnostunutta espoolaista valtuustotalon edustalle rauhanomaiseen mielenosoitukseen. Veneilijät täyttivät myös valtuustotalon ääriään myöden, sillä 150-paikkaisella lehterillä ei ollut yhtään tyhjää istumapaikkaa jäljellä.

Sinänsä mielenosoituksen ajankohta oli mielenkiintoinen, sillä valtuuston esityslistalla ei ollut käsiteltävänä sellaisia asioita, joita veneilijät olivat viimeaikoina puolustaneet. Näitä asioita ovat mm. veneiden talvisäilyttämisen siirron Ämmässuolle vastustaminen, sekä paljon porua herättäneet Suomenojan venesataman liikennejärjestelyt. Poliitikot kävivät kuitenkin kuuntelemassa veneilijöitä ja heidän huoliaan valtuustotalon pihalla.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden jälkeen käsiteltiin yksimielisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston kahden jäsenen eroa ja näiden paikkojen täydennysvaalia, sekä ympäristölautakunnan jäsenen eroa ja täydennysvaalia. Varsinainen asioiden käsittely alkoi siis kohdassa 6, jossa valtuusto yksimielisesti päätti lisätä Tapiolan taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin vuodelle 2015 määrärahaa 550.000 euroa Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n osakkeiden merkitsemiseen. Tapiolan keskukseen perustetaan yhtiö, joka vastaa keskuksen turvallisen toiminnan edellyttämistä järjestelyistä, kuten esimerkiksi rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten järjestelyistä ja keskusvalvomosta.

Seuraavaksi käsiteltiin Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointia. Päätösehdotuksessa esitettiin, että aula- ja turvallisuuspalvelut siirretään HUS-Servis liikelaitoksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n Turvapalvelujen hoidettaviksi. Kai Lintunen piti puheenvuoron, jossa hän peräsi että asian selvittelyssä ja päätösesityksessä ei ole otettu huomioon mahdollisia yksityisiä palveluntuottajia ja niiden hintoja. Asian käsittelyn yhteydessä käytettiin paljon puheenvuoroja, joiden mukaan päätösesitys on hyvä ja se luo synenergiaa sairaala-alueen eri kiinteistöjen välillä aula- ja turvallisuuspalveluiden osalta.

Myös seuraavassa asiassa käsiteltiin Espoon uuden sairaalan tukipalveluita, nyt logistiikkaa. Päätösehdotus jossa esitettiin uuden sairaalan tarvitsemat logistiikkapalvelut organisoitaviksi siten, että palveluiden toteuttajana on HUS-Logistiikka liikelaitos, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen avulla potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon Espoon sairaalaan paranee se ja edistää hoidon jatkuvuutta.

Kokouslistalla asiassa numero 9 käsiteltiin Vermontien asemakaavaa. Kaavalla mahdollistetaan tiiviin asuinkerrostaloalueen, koulun, päiväkodin, kaupan palveluiden, ratsastuskeskuksen ja puistojen sekä Vermontien rakentaminen keskeiselle alueelle hyvien liikenneyhteyksien viereen. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväskyä kaavan ja sen muutokset.

Asialistan asiaoista 10-12 käsitteli erilaisia valtuustokysymyksiä. Selkeästi eniten keskustelua herätti valtuustokysymys Suomenojan venesataman maaperän saastumisesta. Vaikka itse käsiteltävä asia koski satama-alueen maaperää ja sen ongelmia, meinasivat puheenvuorot väkisin kääntyä veneiden talvisäilytykseen. Puheenjohtaja joutui useaan otteeseen puuttumaan valtuutettujen puheenvuoroihin ja muistuttamaan käsiteltävästä asiasta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Konttas joutui myös toistuvasti toteamaan, että veneiden talvisäilytyksen osalta ei ole tehty päätöstä sen siirtämisestä Suomenojalta pois. Lopulta valtuusto totesi yksimielisesti kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Illan toiseksi viimeisenä asiana käsiteltiin Kai Lintusen valtuustoaloite koskien koululaisten taulutietokoneiden hankintaedellytysten selvittämisestä. Valtuustoaloitteessa Lintunen ja 26 muuta valtuutettua halusivat, että kaupunki selvittää koululaisten tablettien hankintaan ja käyttöönottoon liittyvät hyödyt, haasteet ja kustannukset sekä mahdollisesti saatavat säästöt koko kouluverkon laajuisesti. Lukuisissa puheenvuoroissa toistettiin sitä tosiasiaa, että kaupungin tämänhetkisen taloudellisen tilanteen ollessa erittäin tiukka, on kertaluontoisena hankintana hankittavat tabletit koululaisille suuri investointi; varsinkin huomioiden, että tietoteknisten laitteiden käyttöikä on noin 2-3 vuotta, jonka jälkeen asia tulisi harkita ja päättää uudelleen. Valtuutettu Henrik Vuornos käytti mm. puheenvuoron, jossa hän totesi että Espoon tulisi olla edelläkävijä koululaisten tietoteknisten valmiuksien kehittämisessä, ja valtuutettu Hanna Kiljunen puolestaan toivoi, että asian käsittelyssä otetaan myös sisällölliset ja pedagogiset seikat huomioon, eikä mietitä asiaa pelkästään laitehankinnan näkövinkkelistä.

Lisäyksenä, ja viimeisenä asiana listalle oli otettu käsiteltäväksi Vuoden 2013 vastuuvapaudesta päättäminen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paula Viljakainen piti ensimmäisen puheenvuoron, jossa hän esitti tarkastuslautakunnan näkemyksen; vastuuvapauden myöntämistä sivistystoimenjohtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle. Vastuuvapauden myöntämättä jättäminen aikaisemmin oli johtunut siitä, että sivistystoimi oli jättänyt hakematta erityisavustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2014-2015. Valtuusto halusi 19.5.2014 kokouksessaan jättää myöntämättä vastuuvapautta sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle. Näiden osalta päätöksentekoa vastuuvapauden myöntämisestä päätettiin lykätä siihen asti, kunnes on selvitetty vuosille 2014 – 2015 kohdistetun avustuksen osalta, oliko siitä koitunut kaupungille jotain taloudellista haittaa, ja jos niin millaista. Vaikka syksyllä 2013 erityisavustusta olisi voinut hakea, ei sitä kuitenkaan olisi voinut käyttää vuoden 2014 aikana, jos oli saanut avustusta edellisessä haussa, kuten Espoo oli saanut. Näin ollen hakematta jättämisen ei sinänsä voitu katsoa aiheuttavan taloudellista haittaa Espoolle. Erityisavustusta vuosille 2015-2016 on Espoon kaupunki hakenut syksyllä 2014. Valtuusto päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ehdotuksen myöntää vastuuvapaus sivistystoimenjohtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle.

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa