Puheenjohtajan katsaus Espoon kaupungin arviointikertomuksesta

1.6.2016Uutiset

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain sitovien tulostavoitteiden toteutumista. Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Vuodelle 2015 asetettiin 31 Espoo -tarinasta johdettua sitovaa tulostavoitetta, joista tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan 17 toteutui, 11 jäi toteutumatta ja kolmen toteutumista ei voitu arvioida.

 

Espoon taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi johtuen väestömäärän kasvusta, maahanmuutosta ja työttömyyden lisääntymistä. Uusinvestointien sekä kiinteistöjen merkittävän peruskorjaustarpeen vuoksi kaupungin velkamäärä on kasvanut huomattavasti edellisestä vuodesta. Kaupungin tulosta ovat viime vuosina parantaneet rahastojen purkamisesta kertyneet rahoitustuotot. Tulevina vuosina kaupungin rahastoja on mahdollista purkaa investointitarpeiden varmistamiseksi sekä velkamäärän ja muiden pitkävaikutteisten menojen pitämiseksi
kohtuullisella tasolla. Onkin tärkeää, että talouden tasapainottamiseksi käyttötalousmenojen kasvua hillitään ja että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteet toteutuvat täysimääräisesti.

Työllisyyspalveluihin kohdistuu merkittäviä haasteita. Espoon työttömyysaste oli viime vuoden lopussa 10,9 prosenttia, Kasvua vuoden aikana oli 1,1, prosenttiyksikköä. Alle 25-vuotiaiden työttömyyden kasvu taittui viime vuoden lopussa ensimäistä kertaan neljään vuoteen. Espoossa kaksi suurta työttömien ryhmää ovat korkeasti koulutetut ja ilman ammatillista koulutusta olevat henkilöt. Pitkäaikaistyöttömien hoidossa kuntien vastuu kasvoi vuoden 2015 alusta alkaen. Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat kasvaneet voimakkaasti Espoossa. Nykyisin 50 prosentin kuntaosuus alkaa, kun työtön on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työttömän saatua työmarkkinatukea yli 1 000 päivää on kunnan kuntaosuus 70 prosenttia. Viime vuonna Espoo maksoi Kelalle työmarkkinatukea 17,3 miljoona euroa. Menojen ennakoidaan kasvavan kahden vuoden aikana 20 miljoonaan euroon. Espoossa nuorisotakuu toteutui koulutustakuun kohdalla, mutta työllisyystakuu ei toteutunut.

Yli 75-vuotiaiden määrä ja osuus Espoon väestöstä kasvaa. Tavoitteen mukaan 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä voi asua turvallisesti omassa kodissaan. Tämä tuo haasteita kotihoidon palveluille ja avohoidon kehittämiselle

Perustoimeentulon siirtyminen Kelalle tuo muutoksia kaupungin etuuskäsittelijöiden määrään jatkossa. Tähän on varauduttava ajoissa.

Tarkastuslautakunta on arvioinut kirjasto- ja liikuntapalveluja. Kirjasto tuottaa ajanmukaisia, laadukkaita ja maksuttomia palveluja. Espoon kirjastot kuuluvat pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoverkkoon yhdessä Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kirjastojen kanssa. Uutena palveluna on otettu käyttöön omatoimiaukiolot. Liikuntapalvelut on onnistunut tavoitteessaan edistää kaikenikäisten espoolaisten liikkumista monipuolisella liikuntatarjonnalla. 68+ Sporttikortti on edistänyt espoolaisten seniorien liikunnan harrastamista.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota vuosien 2013 ja 2014 arviointikertomuksissaan kaupungin omistaja-tilaaja-tuottajamalliin ja kehotti kaupunginhallitusta tarkastelemaan mallin toimivuutta sekä arvioimaan, onko mallilla saatu tavoiteltuja hyötyjä. Valtuusto päätti viime vuoden joulukuussa, että tilaaja-tuottajamallia kehitetään uudeksi toimintamalliksi ja että palveluliiketoimen toimiala lakkautetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Uuden mallin toimivuutta ja uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista pitää seurata.

 

Paula Viljakainen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ota kantaa