Espoo-tarinasta neuvottelutulos: Espoosta Euroopan kestävin kaupunki

9.9.2017Uutiset

Espoon Kokoomus pitää perusteellisten neuvottelujen jälkeen syntynyttä Espoo-tarinaa hyvänä. Espoossa panostetaan vahvasti sivistykseen, kaupungin kestävään kasvuun, vastuulliseen taloudenpitoon sekä kansainvälisyyteen.

Strategian pohjalta kaupungissa käynnistetään kunnalliset norminpurkutalkoot vuosien varrella kertyneiden ylimääräisten normien karsimiseksi. Englannista tehdään kaupungin kolmas ”virallinen kieli”. Pystymme jatkossa vastaamaan entistä paremmin kansainvälisten osaajien ja yritysten tarpeisiin. Espoo on myös kansallisten kokeilujen eturintamassa 5-vuotiaiden osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilulla. Strategiaan kirjattiin myös erittäin kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite – Espoo on hiilineutraali vuonna 2030. Tämä on pääkaupunkiseudun kunnista selvästi kunnianhimoisin tavoite.

Nostoja sivistyksestä

Espoo panostaa varhaiskasvatukseen. Ryhmäkoot, subjektiivinen oikeus säilytetään. Yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus pidetään samalla viivalla. Espoossa kokeillaan 5-vuotiaiden osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta. Espoon peruskoulujen oppimistulokset pidetään Suomen huipulla. Kielten opetuksen varhaistamista selvitetään. Koulujen välinen eriarvoistuminen pysäytetään. Lukioiden aloituspaikkoja lisätään kohtuullisten sisäänpääsykeskiarvojen turvaamiseksi. Espoo vastaa kansainvälisten päiväkoti- ja koulupaikkojen kysyntään. Espoo toimii aktiivisena kumppanina koulutusviennissä.

Nostoja norminpurusta

Maankäytön ja rakentamisen kuntakohtaista sääntelyä puretaan. Otetaan käyttöön yhden luukun periaate sekä ”samaa asiaa kysytään vain kerran”-periaate. Rakennuslupa- ja valvonta-asioissa otetaan käyttöön reaaliaikainen palautejärjestelmä, jonka perusteella ongelmakohtia ratkaistaan. Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri. Kuntakohtaisten ohjelmien määrää vähennetään oleellisesti ja jäljelle jäävien ohjelmien ohjausvaikutusta vahvistetaan

Vastuullinen taloudenpito jatkuu

Verotaso säilyy maltillisena. Espoon konsernin lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimeenpanoa jatketaan Investointikatto, investoinnit ovat keskimäärin 280 M€/vuosi. Toimintakatteen alijäämän muutos pienenee. Palvelutuotannon ja palvelujen järjestämisen tehokkuus paranee. Sisäisten palvelujen tuottavuus paranee. Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan – tavoitteena, että Espoo on suurista kaupungeista helpoin paikka investoida.

Kestävä kaupunkikehitys

Rakentamisen ja kaavoituksen sääntelyä kevennetään. Tiivistä ja korkeaa rakentamista raideyhteyksien varrella lisätään. Täydennysrakentamista lisätään. Pientalorakentamisen edellytyksiä parannetaan. Huolehditaan riittävästä tonttivarannosta. Otetaan liikenteen edelläkävijäratkaisut käyttöön. Luodaan toimintaympäristö liikenteelle palveluna. Kävelyä, pyöräilyä ja autoilua kehitetään tasapainossa. Lisätään pyöräilyn osuutta tehdyistä matkoista, toteutetaan pysäköintiohjelma ja sujuvoitetaan liityntäliikennettä.

Espoo on Suomen kansainvälisin kaupunki

Englannista tehdään Espoon ”virallinen” asiontikieli – lomakkeet ja asiointi englanniksi. Kansainvälisiä osaajia, investoreita ja yrityksiä houkutellaan Espooseen englanninkielisten palvelujen toimivuudella. Lisäksi englanninkielisiä koulupaikkoja lisätään.

Lisätietoja

Vuornos Henrik

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

Tapiola

Kirjoitukset

Ota kantaa