Kaavoituksesta nuorten harrastustoimintaan – Valtuustoinfo 19.11.2018

20.11.2018Uutiset

Valtuuston kokouksen alussa vietimme hiljaisen hetken muistamalla Länsiväylän pitkäaikaista kaupunkitoimittaja Seppo Korkmania. Lämmin osanotto Seppo Korkmanin läheisille.

Valtuusto päätti kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Espoonkartanon alueen Espoonkartanonmäen sekä Jaakkolanpelto, Holkenin, Mynttilän sekä Finnsinmäki I -kaavoja.

Vihreiltä tuli esitys Mynttilän ja Holkenin asemakaavojen hylkäämisestä. Mikko Laakso totesi, että Kokoomus kannattaa pientaloalueiden kaavoittamista myös alueille, jotka eivät ole joukkoliikenteen varassa. Laakson mielestä Vihreiden näkemys pientaloalueihin on vähän sama kuin, että ”kannattaisi urheilua, mutta vastustaisi hikoilua” eli pientaloja ei vastusteta sinänsä, mutta pientalokaavat vesitetään kuitenkin järjestelmällisesti vetoamalla puutteellisiin joukkoliikenneyhteyksiin, joiden saaminen pientaloalueille ei ole aina realismia. Markku Markkula muistutti, että kaupunginhallitustasolla kaavakokonaisuutta on käsitelty kohta kymmenen vuotta. Merkittävänä etuna kokonaisuuden osalta on raideliikenteen ja Mankin aseman kehittäminen.

Valtuusto myös hyväksyi Finnoonkallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Valtuustokysymyksissä kysyttiin muun muassa, miten Espoossa saa apua mielenterveydellisiin ongelmiin akuutissa hädässä? Terveysasemien päivystys toimii virka-aikana; päivystykseen mennään joko suoraan aikaa varaamatta tai ajan voi varata etukäteen netissä tai puhelimitse, ilman lähetettä. Kiireelliseen hoitoon pääsee arkisin samana päivänä.

Neljällä isoimmalla terveysasemalla (Tapiola, Leppävaara, Espoonlahti ja Samaria) on mielenterveys- ja päihdehoitajien kriisiaikoja päivystyksen tukena.

Jorvin päivystys toimii 24/7; kiireelliseen hoitoon pääsee samana päivänä. Mielenterveys- ja päihdehoitajien vastaanottoa on järjestetty arkisin ilman ajanvarausta nuorille ja aikuisille Ison Omenan palvelutorilla. Vastaanotolle on päässyt saman päivän aikana. Palvelutorin aukiolojen laajentuessa näiden vastaanottojen määrää lisätään.

Terveysasemilla kiireettömään hoitoon pääsee keskimäärin 2-3 viikossa. Kiireettömään hoitoon HUS psykiatriaan (aikuiset ja nuoret) mennään lähetteellä.

Nuorisovaltuutettu Joel Vanhanen nosti hyvässä puheenvuorossaan esiin monta muun muassa Nupolin toiminnan kehittämiseen tähtäävää ajatusta. Lisäksi Vanhanen muistutti, että kynnys nuoren hakeutumiseen koulupsykologille on aivan liian korkea. Koulupsykologilla pitäisi voida käydä samaan tapaan kuin terveystarkastuksessa.

On hyvä, että Nupoliin ja kouluterveydenhuoltoon saatiin uusia vakansseja vuoden 2017 lopulla. Nupoliin saatiin yhteensä viisi uutta sairaanhoitajaa. Tämä on lisännyt saatavuutta merkittävästi ja mahdollistanut koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja Nupolin tiiviimmän yhteistyön. Vielä on tärkeää hioa toimintatapoja ja hoitoketjuja sujuvammiksi.

Valtuustoaloite Urhea-kouluyhteistyön lisäämisen yhteydessä kulttuurilautakunnan pj. Anitra Ahtola muistutti, kuinka tärkeää on varmistaa, että myös muille kuin kilpaurheilijoille löytyy riittävästi mielekästä toimintaa. Lisäksi tasapuolisuus niin eri lajien välillä, kuin alueellisestikin tulee varmistaa.

Ahtolan mukaan puitteiden luomisen lisäksi tulee puhua siitä, miten lapsia ja nuoria kohdellaan harrastusten parissa. Vanhempien, valmentajien ja muiden harrastusten parissa toimivien aikuisten on tärkeä toimia niin, että lasten ja nuorten motivaatio kasvaa ja itsetunto kohenee.

Kimmo Oila kysyi valtuutetuilta: ”Oletteko koskaan lukeneet, että harrastukset ovat kalliita? Jos ei ole tukea, eikä ole tiloja niin meidän päätösten johdosta seurat, joutuvat nostamaan maksuja.” Kaupunginjohtaja Mäkelä kertoi, että Espoo liikkuu -strategia tuodaan valtuustolle lähetekeskusteluun. Siinä voidaan nostaa epäkohtia esiin.

Espoon Asunnot Oy:n hallituksen pj. Elias Erämaja nosti esiin, ettei Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi ole päästy tuotantotavoitteeseen. Tuotantotavoitteen saavuttamiseksi tontteja tulee olla reservissä riittävästi.

Kokoomusryhmän pj. Henrik Vuornos ja Mia Laiho vastustivat palautusta, koskien Täyttä elämää ikääntyneenä -ikääntymispoliittisen ohjelman korjaamiseksi yksityisen kotihoidon lisäämisen osalta. Espoon kotihoidon yksikkökustannukset ovat huomattavasti kalliimmat kuin muissa kunnissa. ”Tavoitteena laadukas kotihoito, mutta edullisemmin”, totesi Vuornos. Toimialajohtaja Metso totesi, että kotihoidossa on työvoimapula. Kun palautusta vaativat valtuutetut perustelivat palautusta sillä, että aloitevastaus on ristiriidassa valtuuston aiemmin tekemien päätösten kanssa, valtuustokaveri Markus Torkki vieressä tuskasteli turhaa keskustelua asiasta. Nythän valtuusto sai itse arvioida, onko ehdotettu ulkoistus aiempien valtuuston päätösten mukainen. Kysymykseen saatiin selvä vastaus äänestyksessä, jossa vasemmiston vaatimus asian palauttamisesta kaatui murskalukemin.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä käsittelimme Diana Ponkkalan ja Elina Wanteen aloitetta, jossa pyritään Espoon kaupungin omissa rakennushankkeissa teettämään jo hankesuunnitteluvaiheessa elinkaaren hiilijalanjäljenlaskenta. Valtuutettu Pirjo Kemppi-Virtanen peräsi tavoitteita, mutta samalla toivoi, ettei mestaroida keinoja. Vihreiltä tuli toivomuksia asian laajentamiseksi tontinluovutusehtoihin ja maankäyttösopimukseen, johon Kai Lintunen napakasti muistutti, että laajentamalla toivomuksia luovutetaan valtaa virkamiehille. Ulla Palomäki toivoi maamassakoordinaattorin tointa.

Valtuuston kokouksessa ennakoitiin jo budjettikokousta, joten odotettavissa on kiivas keskustelu ja pitkä ilta.

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa