Ilmoittaudu vaalitoimitsijaksi kuntavaaleihin 2021

5.1.2021Uutiset
Ilmoittautuminen vaalilautakuntiin, vaalitoimikuntiin ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi on käynnissä.

Perehdythän huolellisesti ohjeistukseen ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä. Varmistat, että pystyt osallistumaan vaalilautakunnan, vaalitoimikunnan tai kotiäänestyksen vaalitoimitsijana tarvittavana ajankohtana. Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 18.4.2021.

Kuka voi hakea vaalitoimitsijaksi?

Vaalikel­poinen Espoossa vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Espoo, ja jolla on äänioikeus kyseisissä vaaleissa. Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

 

Mitä vaalitoimitsijan tehtäviin kuuluu?

Vaalitoimitsijoiksi haetaan puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä ja varajäseniä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa. Käytännön työssä tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakun­nan työhön. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan maksetaan vaalilauta­kun­nan sekä vaalitoimikun­nan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle samoin kuin kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle toimitus­päivältä palkkio. Vaalilautakuntien kohdalla korvaukseen sisältyy korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä sekä vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä. Kaikki Kokoomuksen nimeämät henkilöt sitoutuvat maksamaan Espoon Kokoomukselle palkkiostaan 20% suuruisen luottamushenkilömaksun.

Eristyistä huomioitavaa vaalitoimikuntien ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille Laitok­sessa ennak­koää­nestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä toimi­kunnan määrää­minä aikoi­na. Kullekin toimikunnalle kuuluu useita laitoksia. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana. Kotiäänestykset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin kiertäen kotiäänestykseen ilmoittautuneiden äänestäjien kodeissa, joten tehtävä on usein fyysisesti vaativa. Lisäksi on syytä huomioida, että vaalitoimikunnat kiertävät pääsääntöisesti arkipäivinä. Kotiäänestykset suoritetaan lähes kokonaan arkipäivisin. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytännöllisistä syistä olla käytössään auto, koska vaalitoimitus on sidottu ennalta äänestäjälle ilmoitettuun aikatauluun. Auton käytöstä maksetaan erillinen korvaus.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hä­nen puo­li­son­sa, lap­sen­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai van­hem­pan­sa ei voi ol­la ko­tiää­nes­tyk­ses­sä vaa­li­toi­mit­si­ja­na ei­kä lai­to­sää­nes­tyk­sis­tä huo­leh­ti­van vaa­li­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Ilmoittaudu mukaan täällä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWcuLryCMJcNzNlc3MC5F4al3upLYtEfqdhZvEugOM5Mx-iw/viewform

 

Lisätietoja:
Jaana Aalto-Setälä, aluesihteeri
jaana.aalto-setala@kokoomus.fi, 0442312125

Ota kantaa