Hae mukaan vaalitoimitsijaksi kevään 2023 eduskuntavaaleihin!

14.10.2022Uutiset

Ilmoittautuminen vaalilautakuntiin, vaalitoimikuntiin ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi on avattu! Perehdythän huolellisesti ohjeistukseen ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä. Varmistat, että pystyt osallistumaan vaalilautakunnan, vaalitoimikunnan tai kotiäänestyksen vaalitoimitsijana tarvittavana ajankohtana.  Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja ennakkoäänestys 22.–28.3.2023 välisenä aikana.

PYYDÄMME ILMOITTAUTUMISIA VIIMEISTÄÄN 4.11.2022, kiitos!

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Kuka voi hakea vaalitoimitsijaksi?

Vaalikel­poinen Espoossa vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Espoo, ja jolla on äänioikeus kyseisissä vaaleissa. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta. (lähde: vaalit.fi/aanioikeus).

Mitä vaalitoimitsijan tehtäviin kuuluu?

Vaalitoimitsijoiksi haetaan puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä ja varajäseniä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa. Käytännön työssä tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset-, että varajäsenet osallistuvat lautakun­nan työhön. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan maksetaan vaalilauta­kun­nan sekä vaalitoimikun­nan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle samoin kuin kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle toimitus­päivältä palkkio. Vaalilautakuntien kohdalla korvaukseen sisältyy korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä sekä vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä. Kaikki Kokoomuksen nimeämät henkilöt sitoutuvat maksamaan Espoon Kokoomukselle palkkiostaan 20% suuruisen luottamushenkilömaksun.
Erityistä huomioitavaa vaalitoimikuntien ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille

Laitok­sessa ennak­koää­nestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä toimi­kunnan määrää­minä aikoi­na. Kullekin toimikunnalle kuuluu useita laitoksia. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana. Kotiäänestykset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin kiertäen kotiäänestykseen ilmoittautuneiden äänestäjien kodeissa, joten tehtävä on usein fyysisesti vaativa. Lisäksi on syytä huomioida, että vaalitoimikunnat kiertävät pääsääntöisesti päiväsaikaan. Kotiäänestykset suoritetaan lähes kokonaan arkipäivisin. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytännöllisistä syistä olla käytössään auto, koska vaalitoimitus on sidottu ennalta äänestäjälle ilmoitettuun aikatauluun. Auton käytöstä maksetaan erillinen korvaus.

Eduskuntavaaleissa itse ehdokkaana oleva henkilö tai hä­nen puo­li­son­sa, lap­sen­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai van­hem­pan­sa eivät voi ol­la ko­tiää­nes­tyk­ses­sä vaa­li­toi­mit­si­ja­na, ei­kä lai­to­sää­nes­tyk­sis­tä huo­leh­ti­van vaa­li­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Tervetuloa mukaan vaalitoimitsijaksi vaalilautakuntaan ja/tai vaalitoimikuntaan!

Lisätietoja

Jaana Aalto-Setälä

Jaana Aalto-Setälä

Järjestöpäällikkö

044 231 2125

Ota kantaa