Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalveluissa vaikutukset olivat suuret. Työttömyys kasvoi voimakkaasti. Koronaepidemia tulee heijastumaan kaupungin toimintaan ja talouteen myös tulevina vuosina todennäköisesti.

Viime vuoden toimialoille asetetuista 41 tulostavoitteesta toteutui edellisten vuosien tapaan vain vajaa puolet. Osa tulostavoitteista jäi toteutumatta koronaepidemian vuoksi. On kuitenkin tärkeää erotella, mikä johtui koronaepidemiasta ja mitkä muut asiat vaikuttivat siihen, että tavoitteet eivät toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoitteiden laadintaa tulee uudistaa siten, että tulostavoitteet ovat haastavia, mutta samanaikaisesti toteuttamiskelpoisia ja vaikuttavia sekä ohjaavat kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan.

Valtuustokauden tulostavoitteiden määrää tulee jatkossa myös vähentää

 

Vuoden 2020 kaupungin tulos ja vuosikate toteutuivat merkittävästi talousarviossa arvioitua parempina. Ilman valtion vuonna 2020 maksamia kertaluonteisia koronatukia Espoon verotulot olisivat olleet noin 36 milj. euroa pienemmät ja valtionosuudet 101 milj. euroa pienemmät, jolloin kaupungin tulos olisi painunut miinusmerkkiseksi. Koronaepidemian aikana kertynyt hoito-, opetus- ja hyvinvointivelan purkaminen kasvattavat kaupungin menoja jatkossa.

Valtuustokauden tavoite konsernin oikaistun lainakannan kääntämisestä laskuun ei toteutunut.

Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelman toteuttaminen onkin välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden tasapainon saavuttamiseksi.

 

Terveyspalveluissa ja erityisesti suunterveydenhuollossa hoitoon pääsy kohtuullisessa ajassa on ollut vaikeaa jo ennen koronaepidemiaa. Epidemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Kertynyt hoitovaje tulee seuraavina vuosina näkymään lisääntyvänä hoidon tarpeena sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Suun terveydenhuollossa jonojen purkaminen voi kestää jopa useamman vuoden. Hoitovajeen poistaminen vaatii nykyisen toiminnan ohella muitakin toimenpiteitä, kuten esimerkiksi aukiolojen laajentamista ja palvelusetelin

käytön lisäämistä ja sen käytöstä tiedottamista. Kuntalaisen kannalta tärkeintä on, että hoitoon pääsee nopeasti ja hoito on hyvää.

 

Espoo-tarinan valtuustokauden tavoite vanhuspalveluista on:

Ikäihmiset asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.

Asuminen kotona on inhimillistä ja järkevää, jos kotona selviää ja sitä itse haluaa. Hoitajien vaihtuvuudessa ja asiakkaan luona käyvien hoitajien määrässä on edelleen haasteita. Positiivista on, että kotihoidon pysäköintiongelmiin ollaan vihdoin saamassa helpotusta, kun kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2021 kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönoton ja myöstämisperusteet. Kun kunto heikkenee, on turvattava tarvetta vastaava hoivakoti- tai hoitopaikka ilman pitkää odotusaikaa.

On tärkeää, että hoivakotien laatua seurataan jatkuvasti ja tehostetun palveluasumisen valvontaa jatketaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

 

Työttömyysaste oli vuoden lopussa 12,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 prosenttia. Lisäksi erityisesti nuorten ja ulkomaalaisten työttömyysasteet kasvoivat. Myös työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksissa tapahtui selkeä nousu vuoden 2020 aikana. Ne ylittivät edellisvuoden toteuman 4 milj. eurolla. Espoon kustannukset olivat 24,6 milj. euroa. Tämä osuus on kohtuuttoman suuri viime vuonna työllisyyteen varatusta yhteensä noin 37 milj. euron määrärahasta.

Maaliskuussa tänä vuonna alkaneelta työllisyyden kuntakokeilulta odotetaan paljon

Espoossa on meneillään suuria investointihankkeita, kuten Länsimetron kakkosvaihe ja Raide – Jokeri. Erityisesti suurissa investointihankkeissa, joilla on vaikutusta asukkaiden arkeen, asukkaiden kuuleminen ja asukkaille viestintä kattavasti riittävän aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Sähköisen tiedottamisen lisäksi asukkaille tulee viestiä myös esimerkiksi postitse.

 

Valmisteilla olevan sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset Espoolle olisivat kestämättömät nykyisessä muodossa. Verotulojen leikkaukset vaikuttaisivat kasvavan kaupunkimme kykyyn hoitaa Espoolle jäävät palvelut, kuten päivähoito- ja koulupalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä investoinnit. Samanaikaisesti on valmistauduttava kaupungille jäävien tehtävien, kuten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen, laadukkaaseen hoitamiseen.

 

Tilapalvelut – liikelaitoksen yksi suurimmista haasteista on korjausvelan kasvun pysäyttäminen. Kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden mukaiset vaatimukset lisäävät osaltaan investointi- ja käyttökustannuksia. Kaupunki siirtää tilapankkiin vapaana olevat tilat, purku- ja korjauskohteet sekä ulosvuokratut tilat, joille kaupungilla ei ole käyttöä. Tarpeettomista tiloista tulee luopua mahdollisimman nopeasti.

 

Paula Viljakainen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupunginvaltuutettu

Lisätietoja

Viljakainen Paula

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti, 212

Laurinlahti

Kirjoitukset

Ota kantaa