Valtuustokolumni: Katsaus vuoden 2021 arviointikertomuksesta

Koronapandemia vaikutti edelleen vuonna 2021 merkittävästi kaupungin ja konsernin talouteen ja toimintaan. Palveluihin pääsy hidastui ja hoito- sekä hyvinvointivelka kas-voivat. Vaikutukset näkyivät myös työntekijöiden saatavuudessa ja työllisyydessä.

Koronaepidemia vaikeutti toimialoille, liikelaitoksille ja konserniyhteisöille asetettujen tu-lostavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan noin puolet vuodelle 2021 asetetuista tulostavoitteista toteutui.

Kaupungin käyttötalous toteutui vuonna 2021 ennakoitua positiivisempana, johtuen osit-tain kertaluonteisista koronaepidemian tukitoimista. Tasapainottamis- ja tuottavuustoi-menpiteiden toteuttamista on määrätietoisesti jatkettava, jotta kaupunkikonsernin talous saadaan kestävään tasapainoon asukkaiden peruspalvelut turvaten.

Työttömien osuus työvoimasta oli 9,4 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä korke-ampi kuin ennen koronapandemian alkua. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kasvuaan.

Työllisyyspalvelujen toimintamenot olivat vuonna 2021 noin 43 milj. euroa, josta työ-markkinatuen kuntaosuuskustannukset eli valtiolle maksettavat ns. sakkomaksut olivat kohtuuttoman suuret eli 30,3 milj. euroa.

Koronapandemian aikana lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarve on kasvanut. Samanaikaisesti hoidon saanti on vaikeutunut. Näitä palveluja antavasta henkilökun-nasta, kuten psykologeista ja kuraattoreista on huutava pula. Myös asiakkaita hoitajia kohden on liian suuret määrät suosituksiin nähden.

Henkilökunnan puute näkyy jo nyt, mutta sen seuraukset tulevat näkyviin moninkertaisina tulevina vuosina, jos tilanteeseen ei saada parannusta.

Koronapandemia ja henkilöstövaje ovat aiheuttaneet hoitovelkaa sekä terveysasemilla että suun terveydenhuollossa

Terveysasemapalvelujen hyvät mallit ja käytännöt tulisi levittää kaupunkitasoisiksi. Esi-merkkinä tästä on Kilon terveysasemalla tehty hyvä työ. On tärkeää, että hoitoon pääsy turvataan ja hoitojonot puretaan ennen palvelujen siirtymistä hyvinvointialueelle.

Espoon kaavoitustavoitteet on saavutettu, mikä on mahdollistanut asuntotuotantota-voitteiden toteutumisen.

Kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa on tärkeää löytää tasapaino kaupungin vel-voitteiden ja asuinalueiden viihtyisyyden välillä. Asukkaiden pitää voida vaikuttaa ai-dosti ja riittävän varhaisessa vaiheessa kaavavalmisteluihin

Espoon merkittävimpiä lähivuosien haasteita ovat kaupungin nopean kasvun hallitse-minen, talouden ja toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin vastaaminen, koronaepi-demian aiheuttamien pitkäaikaisten vaikutusten korjaaminen sekä sopeutuminen ve-rorahoituksen pienenemiseen sote-uudistuksen seurauksena. Edunvalvontaa valtion suuntaan on määrätietoisesti jatkettava, jotta sote-uudistuksen rahoitusmallin vaiku-tukset Espoolle eivät olisi kohtuuttomat.

Arviointikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.espoo.fi/arvi-ointikertomus.

Paula Viljakainen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ota kantaa