Valtuustokolumni: Paula Viljakainen ja Tarkastuslautakunnan suositukset toiseen osavuosikatsaukseen

Vuoden 2022 talouden ”Seuranta kakkosen”, eli toisen osavuosikatsauksen, arvioidaan toteutuvan huomattavasti talousarviossa odotettua paremmin. Tuloksen ennustetaan toteutuvan 185 euron tasolla. Tähän sisältyy esimerkiksi kertaluonteinen Espoon Sairaalan myyntivoitto 74 miljoonaa euroa. Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 12 miljoonaa euroa talousarviossa oletettua heikommin.

Joka tapauksessa, tulevaisuuteen liittyy suuria epävarmuustekijöitä, kuten inflaation kehitys, energian hinnan nousu, Ukrainan sodan jatkuminen ja henkilöstön saanti. Suuri kysymys edellä mainittujen lisäksi on myös Espoon rahoitusmallin muuttuminen uuden hyvinvointialueen käynnistyessä ensi vuoden alussa. Tämä tulee hidastamaan Espoon verorahoituksen kasvua. Huomio kiinnittyi myös siihen, että konsernihallinnon alla tulostavoitteissa Tuki- ja hallintopalveluihin jää alustavan arvion mukaan noin 15 miljoonaa euroa sopeutumattomia kustannuksia.

Samanaikaisesti kaupungilla tulisi olla valmiudet korjata koronan aiheuttamat ongelmat esimerkiksi palveluiden saatavuudessa.

 

Sote-uudistus Espoon kaupungin näkökulmasta 

Koronapandemian hoito sekä kiireellinen sote-uudistuksen valmistelu ovat vieneet merkittävästi kaupungin resursseja ja kuormittaneet henkilöstöä normaalitoiminnan hoitamisen lisäksi. Espoon tavoitteena on sote-uudistuksen sujuva toimeenpano siten, että palvelujen toimivuus muutostilanteessa turvataan. Uudistuksen lopulliset talousvaikutukset selviävät kokonaisuudessaan vasta myöhemmin.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistyölle määritellään pitkän aikavälin tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet niihin pääsemiseksi, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut viiveettä ja laadukkaasti.

 

Työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuuskustannusten kehitys 

Espoossa työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 9,0 prosenttia. Työttömyysaste on edelleen 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ennen  koronakriisiä. Monilla aloilla yritysten suurimpana ongelmana on pula osaavasta työvoimasta.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi keväällä laskuun kaksi vuotta kestäneen kasvun jälkeen. Siitä huolimatta Espoon työmarkkinatuen kuntaosuus kustannusten kertymäksi ennakoidaan 29 miljoonaa euroa tälle vuodelle, mikä ylittänee talousarvion summan 4,3 miljoonalla eurolla. Kehittämistyötä tulee jatkaa, jotta sakkomaksujen määrä saadaan nykyistä selvästi alemmalle tasolle.

Tulostavoitteiden ja toiminnan toteutumisen arviointi

Toisessa osavuosikatsauksessa on arvioitu 16 tulostavoitteen toteutuvan ja kuuden tulostavoitteen kohdalla olevan poikkeamia. Viiden tulostavoitteen osalta tilannetta ei voida vielä arvioida. Haasteellista on ollut palata palvelutuotannossa koronaa edeltävälle tasolle. Lisäksi kustannustehokkuus ja taloudellinen sopeuttaminen tuottavat edelleen haasteita.

Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta on katsauksessa vielä osin summittainen. Erityisesti toteutumatta jäämässä olevista tulostavoitteista on raportoitava selkeästi toteutumatta jäämisen syyt ja tuotava julki tarvittavat toimenpiteet, jotta asetettuun tulostavoitteeseen on mahdollista päästä talousarviovuoden kuluessa.

Osavuosikatsauksen liitteestä kaksi saa erinomaisen kuvan siitä, mikä kaupungin tilanne on eri toiminnoissa. Tarkastuslautakunta arvioi tulostavoitteiden toteutumista ja toteutumatta jäämisen syitä sekä kolmannesta osavuosikatsauksesta annettavassa lausunnossaan, että arviointikertomuksessaan vuodelta 2022.

Ajankohtaista kaupungin palveluissa 

Henkilöstöpula ja koronapandemian haittavaikutukset näkyvät monessa hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palvelussa. Henkilöstön saatavuus on vaikeutunut myös varhaiskasvatuksessa ja suomenkielisessä perusopetuksessa.

Tästä muutamia esimerkkejä:

  • Vaikutukset ovat olleet erittäin suuria vanhuspalvelujen eri alueilla.
  • Hoitoon pääsy lääkärin vastaanotolle on edelleen haasteellista lääkäreiden rekrytointivaikeuksien, sekä ostopalvelulääkäreiden heikon saatavuuden vuoksi, lukuunottamatta kolmea tiimiterveysasemaa.
  • Lasten psykiatrisesta yksiköstä on puuttunut 30–40 prosenttia hoitohenkilöstöstä. Lääkäriresurssi on täytetty yhdellä virkalääkärillä ja ostopalvelulääkäreillä. Psykologeista on myös edelleen pulaa. Nuorten mielenterveys- ja päihdepoliklinikka Nupolin hoidon saatavuustavoite on alle 7 päivää. Nyt toteutuminen on 15 päivää ja kaksi määräaikaista vakanssia on edelleen tyhjänä.
  • Lastensuojelussa on yhteensä 80 sosiaalityöntekijän vakanssia. Asiakasmitoitus on 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Näistä oli toukokuussa täyttämättä 12 vakanssia. Espoossa asiakasmitoitus toteutuisi tilanteessa, jossa kaikki vakanssit olisivat täytettyinä. 15 % puute viroissa on huolestuttavaa ja vaikuttaa  palvelun saantiin ja henkilökunnan kuormittumiseen.

Arviointikertomussuosituksiin valtuustolle annetut vastaukset.

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan arviointikertomuksessa esitettyihin suosituksiin on valtuustolle vastattu pääosin asianmukaisesti ja informatiivisesti ja vastauksista käy ilmi mihin toimenpiteisiin on ryhdytty arviointikertomuksessa esitettyihin suosituksiiin pääsemiseksi. Erityisesti henkilöstöön liittyviä seurantatietoja koskeviin suosituksiin on annettu perusteelliset ja informatiiviset vastaukset.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa koskeviin neljään suositukseen koskien uusien asuinalueiden suunnittelua on vastattu lyhyesti. Asiasisältöä paremmin avaava pidempi vastaus tarkastuslautakunnan laaja-alaisiin suosituksiin olisi ollut informatiivisempi.

Lisätietoja

Viljakainen Paula

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti, 212

Laurinlahti

Kirjoitukset

Ota kantaa